Loading color scheme

Apie globos centrą

Peržiūros: 106


G L O B O K I T E - T A I   D O V A N A ... 
Kviečiame pasižiūrėti mūsų sukurtą filmuką- tegul bus tai  padrąsinimas globai! 

https://www.facebook.com/1594204467474789/videos/653979275019751/ 

Kreipkitės drąsiai:

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centras
Vydūno g. 6
Kėdainiai

Tel. Nr. 8 347 5 55 31 (bendras įstaigos telefono numeris)

Tel. Nr. 8 678 8 11 17 ( direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, kuruojančio Globos centro veiklą, telefono numeris)

El. paštas saulute@kedainiai.lt


Kaip tapti globėju/budinčiu globotoju. SPAUSKITE ČIA 

Ženkite pirmą žingsnį, o mes Jums padėsime!

 

Šiek tiek istorijos, kaip atsirado Globos centras 

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centras įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-236. 

2018 m., turėdami 1 etatą socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) ir 1 etatą socialinio darbuotojo (atestuoto pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą, GIMK), pradėjome vykdyti Globos centro veiklą. 2018 m. kovo mėn. Globos centre paslaugas jau teikė pirmasis budintis globotojas. 

Kėdainių r. savivaldybės 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-125 buvo įsteigti dar 4 etatai socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus), ir 1 etatas psichologo (globos koordinatoriaus).

2018 m. spalio 30 d. Kėdainių pagalbos šeimai centras pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį  įgyvendinant vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, sutarties  Nr. PROJ-JVS-32, kurioje yra antrasis partneris. Nuo 2019 m. kovo mėnesio Globos centre dirba 5 etatai socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus), 1,5 etato GIMK specialistų, 0,5 etato psichologo (globos koordinatoriaus). Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Globos centre pradeda dirbti dar vienas psichologas (globos koordinatorius). 

2019  m. liepos mėn. paslaugas 8 vaikams, globojamiems Globos centro,  teikia jau 5 Kėdainių r. savivaldybės budintieji globotojai! 

 

Pagrindiniai Globos centro veiklos tikslai : 

 

Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

užtikrinti atestuotų socialinių darbuotojų, vykdančių  globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą, pagalbą vaikus globojančiai šeimai, vykdyti mokymus globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims. 

 Globos centras, siekdamas tikslų, vykdo šias funkcijas:

 

1.organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

2.konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;

3.vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);

4.vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VVTAĮT ) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;

5.nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;

6.parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VVTAĮT; 

7.vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

8.ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VVTAĮT dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus; (Priedas Nr. 5)

9.dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;

10.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

11.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

12.  teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;

13.  organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

14.  įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;

15.  kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);

16.  vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę; 

17. pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją, VVTAĮT Kauno apskrities Kėdainių teritoriniam skyriui, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais; 

18. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

19. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais kompleksines socialines paslaugas šeimoms;

20. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

21. teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);

22. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;

23. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;

24. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;

25. vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;

26. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams. 

 

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" >>>  

GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠĄ RASITE ČIA 

GLOBOS CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TVARKŲ SĄRAŠĄ RASITE MŪSŲ SVETAINĖJE:
TEISINĖ INFORMACIJA --- VEIKLOS TVARKOS 

https://kedainiupsc.lt/index.php/paslaugos/globos-centras/

 

Ši svetainė naudoja slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.